Lời nói dối chưa hẳn lúc nào cũng là lời nói xấu!

Giải trí